News‎ > ‎

Election 2015

posted Aug 11, 2015, 3:41 AM by Myanmar Signis   [ updated Aug 11, 2015, 3:42 AM ]

ႏိုင္ငံေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ဘာသာဝင္သားသမီးအေပါင္းအားရဟန္းအမတ္ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘို၏ႏႈိးေဆာ္လႊာ

ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမသားသမီးအေပါင္းတို႔

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚေနေသာအလြန္အေရးႀကီးသည့္ႏိုင္ငံေရးအကူးအေျပာင္းကာလတစ္ခုကိုအားလံုးသတိထားမိၾကလိမ့္မည္ဟုဆရာေတာ္အေလးအနက္ယံုၾကည္ပါသည္။ စစ္အာဏာရွင္တို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ႏွစ္ေပါင္း (၅၀)ေက်ာ္ ခါးသီးစြာ ရွင္သန္ေနထိုင္လာခဲ့ၾကၿပီး ယခုအခါ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ကို စတင္က်င့္သံုးေနၾကသည့္ ကာလတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ကူးေျပာင္းႏိုင္ရန္ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ ဘဝေပါင္းမ်ားစြာ ရင္းႏွီးစေတးခဲ့ၾက ရသည္ကိုလည္းကၽြႏ္ုပ္တို႔အသိပင္ျဖစ္ေၾကာင္းျဖည့္စြက္ေျပာ ၾကား ပါသည္။

ဤကဲ့သို႔အရင္းအႏွီးႀကီးမားစြာေပးဆပ္ၿပီးမွ ရယူခဲ့ၾကရသည့္ အရာျဖစ္၍ သတိႀကီးစြာျဖင့္ ဝိုင္းဝန္းထိန္းသိမ္းၾကရန္ လိုအပ္သကဲ့သို႔ ပီပီျပင္ျပင္ ျဖစ္ေပၚထြန္းကားလာေရး အတြက္လည္း အားတက္သေရာ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ၾကရန္ အေရးတႀကီး လုိအပ္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးခ်င္ပါသည္။

အထူးသျဖင့္ႏိုဝင္ဘာလ(၈)ရက္၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္က်င္းပမည့္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္လည္းေကာင္း  ျမန္မာႏိုင္ငံေရးအတြက္လည္းေကာင္း အလြန္အေရးပါေသာ အခ်ိဳးအေကြ႕တစ္ခု ျဖစ္လာမည္ဟု ႏိုင္ငံေရးအသိပညာရွင္မ်ား၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ားက သံုးသပ္ထားၾကသည္ကို သားသမီးမ်ားအသိပင္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏လမ္းညႊန္ခ်က္
၂၀၁၅ခုႏွစ္ဇြန္လ(၉)ရက္မွ(၁၂)ရက္အထိ က်င္းပခဲ့ေသာဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏အစည္းအေ၀းတြင္ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ဘာသာသူသားသမီးမ်ားအား ကူညီလမ္းညႊန္ေပးရန္ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာျပည္ႏိုင္ငံေရးသည္အလြန္အေရးပါ ေသာလမ္းဆံုတစ္ခုတြင္ ေရာက္ေနသည္မွန္ေသာ္လည္းလူမ်ားအေနႏွင့္  ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ပက္သက္၍ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့ ယံုၾကည္ျခင္းကင္းမဲ့ေနၾကသည္ဟုသံုးသပ္မိၾကသည္။ထို႕ေၾကာင့္ဆႏၵမဲေပးျခင္းကိုေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏိုင္ရန္ႏွင့္တိုင္းျပည္အားအမွန္တကယ္ဦးေဆာင္ႏိုင္မည့္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ေပၚထြက္လာေရးအတြက္ ဆုေတာင္းၾကရန္ တိုက္တြန္း ႏိႈးေဆာ္ ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကမည္။

ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနႏွင့္ ဘာသာဝင္မ်ားအား သူတို႔၏မဲေပးပိုင္ခြင့္ကို မွန္မွန္ကန္ကန္ အသံုးခ်တတ္ၾကရန္ အသိပညာေ ပးျခင္းမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ၾကရမည္။ ဆႏၵမဲတစ္ျပားတိုင္းသည္ အလြန္အေရးပါၿပီး တန္ဘိုးရွိေၾကာင္း၊ ထိုက္တန္ သူမ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းအသိေပးမည့္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ကိုလည္းဖြဲ႕စည္းေပးသင့္သည္ဟုမွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ၾကသည္။
ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီသံုးလအလိုမွစ၍အစာေရွာင္ဝါေရွာင္ျခင္းမ်ား၊အဆက္မျပတ္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ဖူးေမွ်ာ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ကာဆုေတာင္းၾကရန္လည္းကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွႏိႈးေဆာ္ထားပါသည္။

လူတိုင္းပါဝင္မႈသည္အဓိကဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သည္ၿပီးျပည့္စံုသည့္ အေကာင္းဆံုး စနစ္တစ္ခုဟုမဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း မ်က္ေမွာက္ေခတ္ကာလတြင္မူႏုိင္ငံေတာ္မ်ားမ်ားအဖို႔အသင့္ေတာ္ဆံုးစနစ္ဟုဆိုႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။အထူးသျဖင့္ႏိုင္ငံေရးရာကိစၥမ်ားတြင္မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ပတ္သက္ခြင့္၊ေရြးခ်ယ္ခံႏိုင္ခြင့္ရွိျခင္းသည္ပင္လွ်င္တိုးတက္ေသာလကၡဏာကိုေဖာ္ေဆာင္ေနေပ သည္။

သို႔ရာတြင္ဒီမိုကေရစီျဖစ္စဥ္သည္လူတစ္ဦးစီတိုင္း၏တက္ၾကြေသာ၊တာဝန္ယူတတ္ေသာ၊ရက္ေရာေသာပါဝင္မႈမရွိပါက  ေကာင္းက်ိဳးအသီးအပြင့္မ်ားကိုရယူခံစားႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ ထမ္းေဆာင္ရမည့္ တာဝန္မတူညီေစကာမူ ႏိုင္ငံသားတိုင္း တက္ညီ လက္ညီတာဝန္သိစြာ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ၾကရန္လို အပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

အမိအသင္းေတာ္အေနႏွင့္လည္းအစဦးကပင္ သားသမီးမ်ားအား ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးအေနႏွင့္ လိုအပ္သည့္ အခန္း က႑မ်ားတြင္ တက္ၾကြစြာပါဝင္ၾကရန္၊အစဥ္ႏႈိးေဆာ္ခဲ့သည့္သာဓကမ်ားရွိခဲ့ပါသည္။ရဟႏၱာဒုတိယေျမာက္ေယာဟန္ေပါလူးက“ကက္သလစ္ဘာသာ၀င္မ်ားအေနႏွင့္အမ်ားအက်ိဳးျပဳႏိုင္မည့္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးစသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားျဖင့္ ဆက္စပ္ေနေသာႏိုင္ငံေရးကိုမ်က္ကြယ္မျပဳသင့္ေပ” ဟုသြန္သင္ခဲ့ပါသည္။ (Christifideles laici, ၄၂)
“မ်က္ေမွာက္ေခတ္ကမၻာသည္အၿမဲမတည္၊ထာဝရတည္ေသာကၽြႏု္ပ္တို႔၏ႏိုင္ငံသည္အထက္အရပ္တြင္သာရွိသည္ဟူေသာလြဲမွားေနသည့္တစ္ယူသန္အေတြးအေခၚမ်ားျဖင့္၊ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ကာလ၏ စိန္ေခၚသံမ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ားကို လစ္လ်ဴ႐ႈ ေနျခင္းမွာအလြန္မွားယြင္းသည့္လုပ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္းအသိေပးလိုပါသည္။
အမွန္တကယ္ကၽြႏု္ပ္တို႔ယုံၾကည္လက္ခံၾကရန္မွာဤတာဝန္မ်ားသည္ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ေခၚေတာ္မူျခင္းလမ္းစဥ္တစ္ခုအျဖစ္  ေဆာင္ရြက္ရန္ပိုမိုေစခိုင္းခံေနရသည္ဟုသိရွိလက္ခံထားဖို႔လိုသည္ (Gaudiumet Spes, ၄၃; Christifidelis Laici, ၅၉)။  အထူးသျဖင့္ႏိုင္ငံေရးသည္လူ႔အသိုင္းအဝိုင္း၏ ကိုယ္က်င့္တရားေရးရာႏွင့္ ခြဲျခား၍မရေအာင္ပင္၊ ပူးကပ္ယွဥ္တြဲလွ်က္ရွိေနၾကသည္ျဖစ္ရာေျဖာင့္မတ္ေသာလူ႔ဝန္းက်င္းအသိုင္းအဝိုင္းတည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္မွာ သင့္ေတာ္မွန္ကန္ေသာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ႏွင့္ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ေသာႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားရွိေနၾကရန္အလြန္လိုအပ္ေသာအခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

တာဝန္သိတတ္စြာမဲေပးျခင္း
ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တြင္ ဆႏၵမဲေပးျခင္းသည္ အေရးအပါဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း အားလုံးသိၿပီးျဖစ္ၾကမည္ဟု ဆရာေတာ္ ယုံၾကည္ပါသည္။ မဲေပးျခင္းသည္ ႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္၏ အေျခခံရပိုင္ခြင့္ျဖစ္သကဲ့သို႔ တာဝန္တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ဆႏၵမဲေပးရာတြင္ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ ပါတီကိုျဖစ္ေစ၊ လူပုဂၢိဳလ္ကိုျဖစ္ေစ၊ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ရွိမည္။ ထိုသို႔ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ လူတိုင္းသည္ မိမိဆႏၵအရ လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ၾကရမည္။ မိမိ၏ အသိအျမင္အရ၊ အသင့္ေတာ္ဆုံး ဟု ခံယူထားသူအား ဆႏၵမဲေပးေရြးခ်ယ္ၾကရန္ တိုက္တြန္းလိုပါသည္။ မိမိဆႏၵမဲေပးမည့္ပါတီႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္မွာ မိမိတို႔ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံသူ/ႏိုင္ငံသားမ်ားအားအမွန္တကယ္အက်ိဳးျပဳမည့္သူမ်ားျဖစ္ရန္လိုပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မိမိမဲေပး ေရြးခ်ယ္ လိုက္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္သည္ မိမိတို႔တိုင္းသူျပည္သားမ်ားကိုယ္စား ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရး တို႔ကို ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖ

စ္သည္။ထို႔ေၾကာင့္မိမိေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္မည့္ပုဂၢိဳလ္သည္ထိုအရာမ်ားကိုမွန္ကန္မွ်တစြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အရည္အခ်င္းျပည့္ဝသူျဖစ္ေၾကာင္းအာမခံခ်က္ရွိဖို႔လိုအပ္သည္။

လြတ္လပ္ျခင္းႏွင့္မွန္ကန္ျခင္း
ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးအေနႏွင့္ လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္ မွန္ေသာ္လည္း မွန္ကန္စြာေရြးခ်ယ္ဆႏၵမဲေပးၾကရန္လည္း ဆရာေတာ္သတိေပးလိုပါသည္။ သားသမီးတို႔အေနႏွင့္ မိမိ၏ဆႏၵမဲတစ္ျပားအား တာဝန္ယူေသာစိတ္၊ တာဝန္သိေသာ အျမင္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ၾကဖို႔လိုပါသည္။ တာဝန္ယူျခင္းဆိုသည္မွာ မိမိအေနႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္လိုက္ျခင္းသည္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ိဳးအတြက္ မွန္ကန္သည့္ ေရြးခ်ယ္မႈျဖစ္ရန္ သတိထားၾကရန္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ သားသမီးတို႔အေနႏွင့္ လက္ရွိျဖစ္ပ်က္ေနေသာ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ ၏ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ား၊ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏အေျခခံအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုေလ့လာဆည္းပူးၾကၿပီး မွန္ကန္ေသာေရြးခ်ယ္မႈကို ျပဳလုပ္ၾကရန္ဆရာေတာ္ တိုက္တြန္းလုိပါသည္။

လြတ္လပ္ျခင္းႏွင့္အမွန္တရားသည္ေငြဒဂၤါးတံဆိပ္ေခါင္းႏွင့္ပန္းကဲ့သို႔မည္သို႔မွ်ခြဲျခားထား၍မရႏိုင္ေသာအရာႏွစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ထို႔ေၾကာင့္မိမိ၏လြတ္လပ္ျခင္းသည္အမွန္တရားႏွင့္တြဲေနပါမွစစ္မွန္ေသာလြတ္လပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသားသမီးမ်ားအားသတိေပးလိုပါသည္။သို႔ျဖစ္၍မိမိ၏လြတ္လပ္ျခင္းႏွင့္အမွန္တရားကိုအသံုးခ်ကာတာဝန္သိစိတ္ျဖင့္မဲဆႏၵေပးၾကရန္ျဖစ္ပါသည္။
သတိျပဳရန္တခ်က္မွာ မိမိသည္ မိမိ၏ လြတ္လပ္ျခင္းကို တန္ဘိုးထား သကဲ့သို႔ သူတပါး၏ လြတ္လပ္ျခင္းကို လည္း ေလးစားေပးရမည္။ အျမင္တူေသာေၾကာင့္ ရန္သူျဖစ္ရန္မလိုသကဲ့သို႔ အမုန္းမပြါးရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။ အမ်ားဆႏၵ ေကာက္ယူေသာအခါ သေဘာတစ္ခုတည္း ရႏိုင္ မည္မဟုတ္ပါ။ လူတစ္ဦးခ်င္း၏ လြတ္လပ္မႈကို အျပန္အလွန္ ေလးစားေပးျခင္း ျဖင့္သာ ၿငိမ္းခ်မ္း သာယာေသာ လူအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ထူေထာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ရဟန္းေတာ္မ်ား၏က႑
ရဟန္းဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားအေနႏွင့္ လူမ်ားအလယ္တြင္ တရားမွ်တမႈအေပၚအေျချပဳေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ သယဇာတရွိေရး အတြက္အစြမ္းကုန္အစဥ္ အၿမဲႀကိဳးစားအားထုတ္ၾကရမည္ (ကာႏြန္၂၈၇အပိုဒ္၁)။ ႏိုင္ငံေရးခံယူခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားအား အေၾကာင္းျပဳ၍ ဘာသာသူအုပ္စုအတြင္းတြင္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံသူ/သားမ်ားအၾကားတြင္လည္းေကာင္း ပဠိပကၡမျဖစ္ေစရန္ ထိန္းေက်ာင္း ေပးရမည္။ ဘာသာသူမ်ားအၾကားတြင္မတူညီေသာပါတီ၀င္မ်ားရွိႏိုင္သည္ကိုအထူး သတိျပဳၾကရန္သတိေပးလိုပါသည္။ ရဟန္းတစ္ပါးအေနႏွင့္ ပါတီႏိုင္ငံေရး ကင္းရွင္းရမည္ဟူေသာ အသင္းေတာ္၏ လမ္းညႊန္မႈကိုလည္းလိုက္နာေစခ်င္ပါသည္(ကာႏြန္၂၈၇အပိုဒ္၂)။
သို႔ေသာ္ ဘာသာဝင္မ်ားအား လမ္းညႊန္ရန္ကၽြႏ္ုပ္တို႔၌ တာဝန္ရွိပါသည္။ အသင္းေတာ္၏ သြန္သင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ အယူအဆမ်ား၊ လူတစ္ဦး၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္နစ္နာေစေသာ ႏိုင္ငံေရးဝါဒအယူအဆမ်ားမွ ဘာသာသူမ်ားအားကာကြယ္ေပးရမည္။ မဲထည့္ရာတြင္လည္း မွန္ကန္စြာေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ သူတို႔၏ လြတ္လပ္မႈကို မထိခိုက္ေစဘဲလမ္းညႊန္ေပးရန္တာဝန္ရွိေၾကာင္းဆရာေတာ္အေနႏွင့္သိုးထိန္းတာဝန္ကိုရဟန္းေတာ္မ်ားအားသတိေပးလိုပါသည္။

ဘုရားရွင္ထံအပ္ႏွံထားၾကပါစို႔
အစစအရာရာ၌အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းအာဏာအားလံုး၏အရင္းအျမစ္ျဖစ္ေသာ (ေရာမ၁၃း၁)ဘုရားရွင္ကိုအားကိုးရန္ အထူးလိုအပ္ ပါသည္။ သမိုင္း၏ အရွင္သခင္ျဖစ္ေသာ ထာဝရဘုရားရွင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား အစဥ္အၿမဲကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ လ်က္ရွိေနသည္ကိုခိုင္မာစြာယံုၾကည္ၾကပါစို႔။ အေႏွာင့္အယွက္အတားအဆီးမ်ား၊ ပဠိပကၡမ်ားကင္းရွင္းစြာျဖင့္ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ပြဲေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပျပဳလုပ္ၿပီးဆံုးရန္အတြက္ ဆုေတာင္းၾကရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဆရာေတာ္အေနႏွင့္ အႀကံျပဳလိုသည္မွာတစ္ဦးခ်င္းဆုေတာင္းသကဲ့သို႔ သာသနာအုပ္စုအလိုက္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ဖူးေမွ်ာ္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စိတ္ပုတီးစိတ္ျခင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အျခားနည္းလမ္းမ်ားစြာျဖင့္ ဆုေတာင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကရန္ အထူးမွာၾကား လိုပါသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ အမွန္တကယ္ထြန္းကားလာေစရန္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၈) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပြဲတြင္ တာဝန္ယူေသာ စိတ္အျပည့္ျဖင့္ အင္တိုက္အားတိုက္ ပါဝင္ၾကပါရန္ အေလးအနက္ တိုက္တြန္းလိုက္ပါသည္။

ဘုရားသခင္၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၌သားသမီးမ်ားအားလံုး ေပ်ာ္ရႊင္ၿငိမ္းခ်မ္းၾက ပါေစ။

ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘုိရန္ကုန္ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး
မိဘမ်ားပြဲေန႔

(၂၆) ရက္ (ဇူလိုင္)လ(၂၀၁၅)ခုႏွစ္

 

Comments